Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een orgaan dat instemming of advies verleent ten aanzien van het door de schoolleiding en het bevoegd gezag (Stichting Spoor) te voeren beleid. De MR volgt de veranderingsprocessen die door het Rijk in het algemeen en Stichting Spoor in het bijzonder zijn ingezet. De MR bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding (twee ouders) en de personeelsgeleding (twee leerkrachten).
De wettelijke regels voor medezeggenschap in het onderwijs zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De WMS regelt de medezeggenschap in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs
De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door belangstellenden worden bijgewoond. Ze vinden plaats op school. 
Agenda en notulen vindt u op de site. De data van de vergaderingen worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief. 


Samenstelling medezeggenschapsraad
 
Oudergeleding  Personeelsgeleding
Bram van de Ven  Daniëlle Borst
Marieke Verbij (Voorzitter)  Margreet Visser

E-mailadres MR

mr@obsdefuik.nl