Ouderraad De Fuik

Welkom op de site van de school. Graag willen we de Ouderraad onder uw aandacht brengen. Hieronder wordt uitgelegd waar de ouderraad voor staat, wat ons doel is en wat de activiteiten zijn.
 
Doel en taken
De OR streeft ernaar omd de samenwerking en communicatie te bevorderen tussen ouders en team, in het belang van de kinderen op school. De OR helpt activiteiten te organiseren in goed overleg met het team en de deelnemers van een werkgroep.
De OR coördineert bijzondere activiteiten met klassenouders en regelt de inzet van hulpouders. De OR beheert en budgetteert de ouderbijdrage in samenwerking met de penningmeester en geeft ieder jaar op de algemene informatieavond een financiële verantwoording. De OR wil graag een klankbord zijn voor ouders. We willen hierbij benadrukken dat we u bij individuele klachten naar de leerkracht of de directie verwijzen. U kunt ook contact opnemen met de Medezeggenschapsraad (MR). De OR overlegt drie keer per jaar met de MR.

 
Werkwijze
De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Dit zijn openbare vergaderingen, waarbij toehoorders welkom zijn. Af en toe zal ook de directie of een MR-lid, op ons verzoek of uit eigen wil, bij de vergadering aanwezig zijn. De verslagen van de vergaderingen zijn te lezen op deze website. Ook de nieuwsbrieven en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de site. De draaiboeken van diverse evenementen zijn in te zien in de OR-map in de directiekamer. De informatie is ook op te vragen via or@obsdefuik.nl.

Werkgroepen
Het team stelt ieder jaar aan het begin van het schooljaar vast welke activiteiten er in het schooljaar zullen plaatsvinden. Voor het organiseren van die activiteiten worden werkgroepen vastgesteld waarop alle ouders kunnen inschrijven. In iedere werkgroep zit ook een OR-lid voor de coördinatie en om het budget te bewaken.
De werkgroepen voor 2017-2018 zijn: Sinterklaasfeest, kerstviering, paasbrunch, buitenschoolse sportactiviteiten, project Groei en Bloei, pleinfeest, oud papier ophalen, techniek en creatieve workshops, afscheidsmusical groep 7/8.

Klusteam
Verder heeft de OR een
klusteam gevormd voor allerhande klussen in en om de school.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017/2018 is vastgesteld op € 50 per kind per jaar.  Het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage is ook een taak van de OR. Alle ouders ontvangen in het begin van het schooljaar een verzoek van school om de ouderbijdrage te betalen. Hoewel de betaling een vrijwillig karakter heeft, hanteren wij als uitgangspunt, dat alle kinderen in gelijke mate moeten kunnen deelnemen aan de activiteiten. Vanuit dat standpunt rekenen wij op de bereidwilligheid van de ouders bij de betaling van de ouderbijdrage. De gelden van de ouderbijdrage worden besteed  om allerlei activiteiten te bekostigen.


Algemene informatieavond
Een keer per jaar organiseert de OR samen met de MR een algemene informatieavond. Hier wordt o.a. de ouderbijdrage vastgesteld en geeft de penningmeester een toelichting bij het financiële verslag.
Ook worden de OR-leden op deze avond voorgesteld. Tijdens deze jaarvergadering hebben alle ouders de mogelijkheid vragen en/of opmerkingen naar voren te brengen.

Leden
In de ouderraad zitten ouders die zich betrokken voelen bij school. Je levert als OR-lid een positieve bijdrage aan het reilen en zeilen op school. Je denkt en doet mee aan de activiteiten en je hebt meer contact met andere ouders en teamleden. Dit alles om de kinderen een fantastische schooltijd te bezorgen.
Iedereen kan lid worden van de ouderraad, echter één ouder per gezin. Ben je geïnteresseerd, mail naar or@obsdefuik.nl.

We hopen je tegen te komen in een van de werkgroepen of te mogen verwelkomen in de OR. Vele handen maken licht werk!
 
Hartelijke groet,


 

Judith, voorzitter: Luke, groep 6 en Lois, groep 5
Sandra, secretaris: Sophie groep 3
Kirsten, penningmeester: Anouk, groep 5
Ilona, alg lid: Yara, groep 8
Sonja, alg lid: Wessel groep 8 en Lars groep 5
Charlotte, alg. lid: Rosa, groep 6
Léonie, alg. lid: Chloé, groep 3