Verslag medezeggenschapsraad De Fuik 2014/2015

Zoals bekend heeft de medezeggenschapsraad zich het afgelopen jaar voornamelijk bezig gehouden met de perikelen rond Ada en de acties van het bestuur om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In meerdere overleggen met de directie hebben wij, naast onze eigen inbreng, ook de terechte zorgen en wensen van de ouders  overgebracht en ervoor zorg gedragen dat deze mee werden genomen in de besluiten. Waar mogelijk zijn deze door de directie inderdaad verwerkt in de uiteindelijk genomen  besluiten. Waar dat niet mogelijk was is helder uiteengezet waarom dat niet mogelijk was.
Na de zomervakantie hebben we tot nu toe twee vergaderingen gehad met de directie, met als belangrijkste onderwerpen: Het komend jaar zal voornamelijk in het teken staan van het monitoren van de ontwikkelingen binnen school en in hoeverre de toegezegde verbeteringen gerealiseerd worden en tevens om de communicatie vanuit de MR te verbeteren.
De medezeggenschapsraad kan daarbij de inbreng en ondersteuningvan alle ouders en leerkrachten goed gebruiken.
Het nieuwe jaar biedt ook de mogelijkheid voor een van u om deze inbreng en ondersteuning direct toe doen gelden. Pieter Bosschieter is namelijk aan het einde van zijn termijn van drie jaar gekomen en heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. De verkiezingen voor deze positie in de MR zal binnenkort plaatsvinden en ik roep alle geinteresseerden op om zich kandidaat te stellen.