Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Eindresultaten
Op De Fuik nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd. Hier kunt u zien hoe welke schooladviezen wij het afgelopen schooljaar hebben gegeven en op welke scholen leerlingen van De Fuik terecht kwamen.

Waardering leerlingen en ouders
In 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen.
In 2022 hebben we opnieuw een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen afgenomen. De leerlingen waardeerden onze school met een 8,1. De kinderen komen met plezier naar school. Ze vinden dat ze goed worden geholpen door de juffen en meesters, die ze heel aardig vinden. De leerlingen en hun ouders waarderen de fijne sfeer en de veiligheid op onze kleinschalige school.
Ouders waarderen de inzet en het harde werken van het schoolteam. Ze geven OBS De Fuik het rapportcijfer 7,8. Zo laten we zien waar een kleine dorpsschool goed in is. 

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van De Fuik. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. Hier vindt u het meest recente jaarverslag.

Ouders aan het woord

"De groepen zijn klein en op die manier krijgen de kinderen veel meer aandacht."

"Er is oog voor het kind en hoe het is. Elk kind wordt op zijn/ haar manier benaderd. De kinderen voelen zich enorm veilig."