Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leraren samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces.

Medezeggenschapraad (MR)
Deze raad bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. 

Ouderraad
De ouderraad houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sportieve en interessante momenten voor de leerlingen op onze school. Ze zorgen voor de coördinatie van de hoofdluiscontrole en de (mede)organisatie van de traditionele feesten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest. De ouderraad int en beheert de ouderbijdragen.

Communicatie
De school kent vele informatiebronnen en -momenten zoals:
  • Informatieavond: iedere klas houdt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst voor alle bij de groep betrokken ouders. Tijdens de presentatie door de leerkracht(en) wordt o.a. ingegaan op de manier van werken. U kunt de methodes bekijken en uw vragen stellen.
  • Oudergesprekken: drie keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om de ontwikkelingen van uw kind met de leerkracht(en) te bespreken. 
  • Nieuwsbrief die eens in de veertien dagen verschijnt met alle relevante informatie over de afgelopen en komende periode. 
  • Schoolgids met alle informatie over de school, die voor u en uw kind van belang is.
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.

Leerlingen aan het woord

"De juffen, meesters en de kinderen zijn aardig."

"Ze geven goed uitleg en helpen je als het nodig is."